Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Zina je pondělí 29.11.2021Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Charta Země - 2. část

Přinášíme vám dokončení textu Charty Země.

III. SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ SPRAVEDLNOST

9. Vyhladte chudobu jako etický, sociální a environmentální imperativ

 1. Zaručte právo na pitnou vodu, čisté ovzduší, zabezpečení potravy, neznečištěnou pudu, přístřeší a bezpečnou sanitaci přidělením národních a mezinárodních zdroju, kterých je k tomu zapotřebí.
 2. Vybavte každého lidského tvora vzděláním a zdroji, které mu zajistí udržitelné živobytí a poskytněte sociální zabezpečení a záchranné sítě těm, kdo nejsou s to se sami zachovat při životě.
 3. Všímejte si opomíjených,ochranujte zranitelné, služte těm, kdo trpí a umožněte jim, aby rozvinuli své schopnosti a šli za svými tužbami.

10. Zajistěte, aby ekonomické činnosti a instituce na všech úrovních podporovaly lidský rozvoj spravedlivě a udržitelně.

 1. Podporujte spravedlivé rozdělení bohatství uvnitř národu a mezi národy.
 2. Zdokonalujte intelektuální, finanční, technické a sociální zdroje rozvojových zemí a zbavte je břemena mezinárodního dluhuc.
 3. Zabezpečte, aby všechen obchod podporoval trvale udržitelné využívání zdroju, ochranu životního prostředí a pokrokové pracovní normy.
 4. Požadujte, aby mnohonárodní korporace a mezinárodní finanční organizace jednaly pruzračně pro dobro lidí a přidržte je k odpovědnosti za dusledky jejich činnosti.

11. Potvrdte rovnost a spravedlivost mezi muži a ženami jakožto předpoklad udržitelného rozvoje a zajistěte všeobecný přístup k vzdělání, zdravotní péči a ekonomickým příležitostem.

 1. Zajistěte lidská práva žen a dívek a ukončete všechno násilí vuči nim,
 2. Podporujte aktivní účast žen ve všech aspektech ekonomického, politického, občanského, sociálního a kulturního života jako plných a rovnocenných partneru, činitelu v rozhodování, vedoucích pracovníku a příjemcu prospěchu.
 3. Posilujte rodiny a zajistěte bezpečí a láskyplnou výchovu všech členu rodiny.

12. Zachovávejte právo všech, bez diskriminace, na přírodní a sociální prostředí, které by podporovalo lidskou dustojnost, tělesné zdraví a duševní pohodu, se zvláštním zřetelem k právum puvodních obyvatel a menšin.

 1. Zrušte veškeré formy diskriminace, založené na příklad na rase, barvě pleti, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, jazyku a národnostním , etnickém nebo sociálním puvodu.
 2. Potvrdte právo puvodního obyvatelstva na jejich duchovnost, znalosti, území a zdroje a na jejich, s tím související, praxi udržitelného živobytí.
 3. Mějte v úctě a podporujte mladé lidi našich společenství a umožněte jim splnit jejich podstatnou úlohu při vytváření udržitelných společností.
 4. Chrante a obnovujte významná místa kulturního a duchovního významu.

IV. DEMOKRACIE, NENÁSILÍ A MÍR

13. Posilujte demokratické instituce na všech úrovních a zajistěte pruzračnost a odpovědnost vládní moci, včetně účasti na rozhodování, a přístup k spravedlnosti.

 1. Zachovávejte právo každého na jasnou a včasnou informaci o záležitostech životního prostředí a o všech plánech a činnostech investiční výstavby, které jsou s to tyto záležitosti ovlivnit nebo v nichž jde o jejich zájmy
 2. Podporujte místní, regionální a globální občanskou společnost a prosazujte smyslu- plnou spoluúčast všech zainteresovaných jednotlivcu a organizací při rozhodování.
 3. Chrante právo na svobodu mínění, vyjadřování, mírumilovné shromaždování, sdružování a disent.
 4. Zavedte efektivní a účinný přístup k správním a nezávislým soudním procedurám, včetně k opravným prostředkum a odškodnění za poškození životního prostředí a hrozbu takového poškození.

  e.Vylučte korupci ze všech veřejných i soukromých institucí.

 5. Posilujte místní společenství tím, že jim umožníte, aby pečovala o své životní prostředí a přidělte odpovědnost za životní prostředí těm vládním úrovním, na nichž muže být prováděna nejefektivněji.

14. Do formálního vzdělávání a celoživotního učení začlente znalosti, hodnoty, a schopnosti potřebné pro udržitelný zpusob života.

 1. Poskytněte všem, zejména pak dětem a mládeži příležitost ke vzdělání, které jim umožní aktivně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji.
 2. Prosazujte přispění umění a humanitních oboru, jakož i vědy, k vzdělávání pro udržitelnost.
 3. Zdokonalujte úlohu hromadných sdělovacích prostředku ve zvyšování uvědomělosti o ekologických a sociálních výzvách.
 4. Budte si vědomi duležitosti morální a duchovní výchovy pro udržitelný život.

15. Zacházejte se všemi živými tvory s úctou a šetrně.

 1. Zabranujte krutosti vuči zvířatum, která jsou chována ve společnosti lidí a chrante je před utrpením.
 2. Ochranujte volně žijící zvířata před zpusoby lovu, odchytu a rybolovu, které pusobí extrémní, protahované a zbytečné utrpení.
 3. Vyvarujte se nebo vylučte v co největší míře odchyt nebo ničení nechráněných druhu.

16. Prosazujte kulturu snášenlivosti, nenásilí a míru.

 1. Povzbuzujte a podporujte vzájemné porozumění, solidaritu a spolupráci mezi lidmi a v národech a mezi národy.
 2. Uskutečnujte komplexní strategie k zabránění násilných konfliktu a užívejte řešení problému v rámci spolupráce k zvládnutí a vyřešení environmentálních střetu a jiných sporu.
 3. Demilitarizujte národní bezpečnostní systémy na úroven obranného, neprovokativního postoje, a vojenské prostředky vynaložte na mírumilovné účely, včetně ekologické obnovy.
 4. Vylučte jaderné, biologické a toxické zbraně a jiné zbraně hromadného ničení.
 5. Zajistěte, že využití orbitálního a vesmírného prostoru bude sloužit ochraně životního prostředí a míru.
 6. Uznejte, že mír je celistvost, která je tvořena správným vztahem k sobě samému, k jiným osobám, k jiným kulturám, k jinému životu, k Zemi a k onomu širšímu celku, jehož jsme součástí.

CESTA VPŘED

Jako nikdy před tím v dějinách nás společný osud vyzývá k hledání nového začátku. Taková obnova je příslibem těchto principu Charty Země. Abychom splnili tento příslib musíme se zavázat k přijetí a k prosazování těchto hodnot a cílu Charty.

To vyžaduje změnu v mysli a v srdci. Vyžaduje to nový pocit globální vzájemné závislosti a všeobecné odpovědnosti. Musíme s představivostí rozvíjet a uplatnovat vizi udržitelného zpusobu života v místním, národním, regionálním a globálním měřítku. Naše kulturní rozmanitost je drahocenným dědictvím a ruzné kultury naleznou své vlastní výrazné cesty, jak tuto vizi uskutečnit. Musíme prohloubit a rozšířit globální dialog, který dal vznik Chartě Země, protože se musíme mnoho naučit z probíhajícího společného hledání pravdy a moudrosti.

V životě často dochází k napětí mezi důležitými hodnotami. To může znamenat, že volba bude obtížná. Nicméně musíme najít způsob, jak uvést v soulad rozmanitost s jednotou, svobodu konání se společným dobrem, krátkodobé záměry s dlouhodobými cíli. Každý jednotlivec, každá rodina, organizace a společenství musí sehrát životně duležitou úlohu. Umění, vědy, náboženství, vzdělávací instituce, hromadné sdělovací prostředky, podnikání, nevládní organizace a vlády jsou vyzývány, aby poskytly tvořivé vedení. Partnerství vlády, občanské společnosti a podnikání je nezbytným základem efektivního výkonu vlády.

K vybudování udržitelného globálního společenství musí národy světa obnovit svuj závazek k Spojeným národum, splnit své závazky na základě existujících mezinárodních úmluv a podpořit uskutečnování principu Charty Země pomocí mezinárodně-právně závazného nástroje k životnímu prostředí a rozvoji.

Necht je naše doba vzpomínána jako procitnutí k nové úctě k životu, jako pevné rozhodnutí dosáhnout udržitelnosti, jako urychlení zápasu o právo a mír i jako radostná oslava života.

 • Autor: Křižka Jan
 • Datum publikace: 21.12.2001
 • Článek zařazen do: Zajímavosti
 • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
 • Článek si přečetlo 2190 čtenářů

  Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0037 sec. | Aktuálně máme v databázi 8131 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha