Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Alexandr je úterý 27.02.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Charta Země - 1. část

V úterý jsme vás seznámili s Chartou Země. Nyní vám přinášíme české znění této charty. S ohledem na jeho rozsah jej uvádíme na pokračování.

PREAMBULE

Nacházíme se v kritickém momentu dějin Země, v době, kdy si lidstvo musí zvolit svou budoucnost. Tím, jak se svět stává čím dále tím více vzájemně závislým a křehkým, chová v sobě budoucnost jak velké nebezpečí tak i velký příslib. Chceme-li postoupit vpřed, musíme si přiznat, že uprostřed velkolepé rozmanitosti kultur a forem života tvoříme jednu lidskou rodinu a jedno společenství země se společným osudem. Musíme se spojit, abychom vyvolali v život udržitelnou globální společnost, založenou na úctě k přírodě, k všeobecným lidským právum, ekonomické spravedlnosti a kultuře míru. Za tím účelem je bezpodmínečně nutné, abychom my, lid Země, vyhlásili svou odpovědnost vuči sobě navzájem, vuči širšímu společenství života a budoucím generacím.

Země, náš domov
Lidstvo je součástí nesmírného vyvíjejícího se vesmíru. Země, náš domov, kypí jedinečným společenstvím života. Přírodní síly činí z existence náročné a nejisté dobrodružství, avšak Země poskytuje nezbytné podmínky pro rozvoj života. Pružnost společnosti, život a blahobyt lidstva závisejí na zachování zdravé biosféry se všemi jejími ekologickými systémy, bohatou rozmanitostí rostlin a živočišstva, úrodnou pudou,čistými vodami a čistým ovzduším. Globální životní prostředí a jeho konečné
zdroje jsou předmětem starostlivosti všeho lidstva. Ochrana vitality Země, její rozmanitosti a krásy je posvátným svěřenstvím.

Globální situace
Převládající zpusoby výroby a spotřeby vyvolávají environmentální devastaci, vyčerpávání zdroju a hromadné vymírání druhu. Společenství jsou těžce narušována. Prospěch z rozvoje není spravedlivě rozdělován a propast mezi bohatými a chudými se rozšiřuje. Nespravedlnost, chudoba, nevědomost a násilně střety jsou dalekosáhle rozšířeny a jsou příčinou velkého utrpení.
Rust počtu obyvatel, který nemá obdoby, přetěžuje ekologické a sociální systémy. Základy globální bezpečnosti jsou ohroženy. Tyto trendy jsou nebezpečné - nejsou však nevyhnutelné.

Výzva, před kterou stojíme
Volba záleží na nás: vytvořit celosvětové partnerství v péči o Zemi a o sebe navzájem anebo riskovat vlastní zkázu a zkázu rozmanitosti života. Je zapotřebí , aby se od základu změnily naše hodnoty, naše instituce a náš zpusob života. Musíme si uvědomit, že po uspokojení základních potřeb je otázkou ro
zvoje lidstva další rozvoj, nikoli mít více. Máme jak znalosti tak i technologie pro zabezpečení všech a pro zmenšení účinku na životní prostředí. Tak jak se objevuje celosvětová občanská společnost tak vznikají další příležitosti k vybudování demokratického a lidského světa. Environmentální, ekonomické, politické, sociální a duchovní výzvy, před nimiž stojíme, jsou vzájemně propojeny a společně mužeme dospět k všestrannému řešení.

Všeobecná odpovědnost
Abychom tyto touhy uskutečnili, musíme se rozhodnout žít s pocitem všeobecné odpovědnosti, a musíme se ztotožnit se společenstvím celé Země jakož i se svými místními společenstvími. Jsme současně občany ruzných národu a také jednoho světa,v němž se spojuje místní a celosvětové. Každý se podílí na odpovědnost
i za současný i za budoucí blahobyt lidské rodiny a širšího živoucího světa. Duch lidské solidarity a příbuzenství s veškerým životem bude posílen, budeme-li žít s úctou k tajemství života, s vděčností za dar života a v pokoře, pokud jde o místo člověka v přírodě.

Naléhavě potřebujeme společnou vizi základních hodnot, která by poskytla etický základ vznikajícímu světovému společenství. Proto společně a s nadějí potvrzujeme dále uvedené vzájemně související principy udržitelného života jako společnou normu, kterou se má řídit a podle níž se má hodnotit chování všech jednotlivcu, organizací, podnikání, vlád a nadnárodních institucí .

PRINCIPY

I. ÚCTA A PÉČE O SPOLEČENSTVÍ ŽIVOTA

1. Mějte v úctě Zemi a život v celé jeho rozmanitosti

  1. Uvědomte si, že všichni tvorové jsou na sobě vzájemně závislí a že každá forma života má svou hodnotu, bez ohledu na to, jakou cenu má pro člověka.
  2. Zdurazněte svou víru ve vrozenou dustojnost všech lidí a v intelektuální, umělecký,etický a duchovní potenciál lidstva.

2. Pečujte o společenství života s porozuměním, soucitem a láskou.

  1. Přijměte za své, že s právem vlastnit, hospodařit a využívat přírodní zdroje je spojena povinnost zabránit poškozování životního prostředí a chránit práva lidí.
  2. Potvrdte, že s rustem svobody, znalostí a moci, přichází zvýšená odpovědnost za podporu obecného dobra.

3. Budujte demokratické společnosti, které jsou spravedlivé, počítají s účastí všech, jsou udržitelné a mírumilovné.

  1. Zabezpečte, aby společenství všech úrovní zaručovalo lidská práva a základní svobody a poskytněte každému příležitost, aby plně realizoval svuj potenciál.
  2. Podporujte sociální a ekonomickou spravedlivost, což všem umožní dosáhnout bezpečné a smysluplné živobytí, s odpovědností vuči životnímu prostředí.

4. Zajistěte bohatství a krásu Země současným a budoucím generacím

  1. Uznejte, že svoboda konání každé generace je omezena potřebami příštích generací.
  2. Předejte příštím generacím hodnoty, tradice a instituce, které podporují dlouhodobý rozkvět lidských a ekologických společenství Země.

Pro splnění těchto čtyř závazku je nezbytné:

II. EKOLOGICKÁ NEPORUŠENOST

5. Chrante a obnovujte neporušenost ekologických systému Země, se zvláštním zřetelem k biologické rozmanitosti a k přírodním procesum, které udržují život.

  1. Na všech úrovních přijměte plány pro udržitelný rozvoj, a nařízení, která učiní ochranu životního prostředí a jeho obnovu nedílnou součástí všech rozvojových iniciativ.
  2. Zřizujte a ochranujte cenné reservace přírody a biosféry, včetně neporušených území na souši a na moři, na ochranu systému, které podporují život na Zemi. k udržení biologické rozmanitosti a k zachování našeho přírodního dědictví.
  3. Podporujte obnovení ohrožených druhu a ekosystému.
  4. Omezujte a hubte nepuvodní nebo geneticky modifikované organismy, které poškozují puvodní druhy a životní prostředí a zabranujte zavádění takto škodících organismu.
  5. Hospodařte s užitím obnovitelných zdroju jako je voda, puda, lesní produkty a životem v moři takovým zpusobem , kdy nebude překročena míra jejich regenerace a bude ochráněno zdraví ekosystému.
  6. řidte dobývání a užití neobnovitelných zdroju jako jsou minerály a fosilní paliva tak, aby bylo minimalizováno jejich vyčerpání a zabránilo se vážné environmentální škodě.

6. Předcházejte škodám, což je nejlepší metoda ochrany životního prostředí a, při omezených znalostech, uplatnujte postup předběžné opatrnosti.

  1. Provádějte zásahy k vyvarování možnosti vážného nebo neodvratného poškození životního prostředí, i když bude vědecké poznání neúplné nebo neprukazné.
  2. Vložte dukazní břemeno na ty, kdo tvrdí, že navrhovaná činnost nezpusobí významné poškození, a uložte odpovědným osobám povinnost nahradit škodu na životním prostředí.
  3. Zabezpečte, aby se proces rozhodování zabýval kumulovanými, dlouhodobými, nepřímými, dálkovými a globálními dusledky lidských činností.
  4. Předcházejte a brante znečištování všech součástí životního prostředí a nepřipustte nahromadění radioaktivních, toxických nebo jiných nebezpečných látek.
  5. Vyvarujte se poškozování životního prostředí vojenskou činností.

7. Osvojte si zpusoby výroby, spotřeby a reprodukce, které chrání regenerativní schopnosti Země, lidská práva a blahobyt společnosti lidí.

  1. Snižujte množství, opětně používejte a recyklujte materiály, používané při výrobě a spotřebě a zajistěte, že zbývající odpad muže být asimilován ekologickými systémy.
  2. Při spotřebě energie jednejte zdrženlivě a s účinností a v rostoucí míře se opírejte o zdroje obnovitelné energie, jako je sluneční a větrná.
  3. Podporujte rozvoj, přejímání a spravedlivý přenos ekologicky vhodných technologií
  4. Do prodejních cen zboží a služeb zahrnte plně environmentální a sociální náklady, a umožněte spotřebitelum, aby se seznámili s výrobky, které splnují nejvyšší sociální a environmentální normy.
  5. Zajistěte všeobecnou dostupnost zdravotní péče, která podporuje reproduktivní zdraví a odpovědnou reprodukci.
  6. Osvojte si takový styl života, který klade duraz na kvalitu života a hmotný dostatek v omezeném světě.

8. Urychlete studium ekologické udržitelnosti a podporujte otevřenou výměnu a široké uplatnování získaných poznatku.

  1. Podporujte mezinárodní vědeckou spolupráci v oboru udržitelnosti, se zvláštním zřetelem na potřeby rozvojových zemí.
  2. Uznejte a uchovejte tradiční poznatky a duchovní moudrost ve všech kulturách, které přispívají k ochraně životního prostředí a lidského blahobytu.
  3. Zabezpečte, aby informace, životně duležité pro zdraví lidí a ochranu životního pro- středí, včetně genetických informací,zustaly veřejně dostupné.

 • Autor: Křižka Jan
 • Datum publikace: 19.12.2001
 • Článek zařazen do: Zajímavosti
 • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
 • Článek si přečetlo 2811 čtenářů

  Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0037 sec. | Aktuálně máme v databázi 8255 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha